山形市のたのしい学校

Nilalaman >

Introdaksiyon

 Ang nilalaman po ng guidebook na ito ay tungkol sa impormasyon ng pamumuhay sa eskuwelahan sa Elementarya at Mataas na Paaralan, paghahanda bago pumasok sa Elementarya, pagpasok sa Hayskul, tungkol sa pagpapagamot at pagkonsulta, kasama na rin ang iba pang impormasyon. Gamitin ito bilang dagdag na kaalaman para sa iyong anak dito sa Yamagata.
 Ang mga impormasyon po tungkol sa pamumuhay sa Elementarya at Mataas na Paaralan ay batay sa bawat paaralan. Ang mga impormasyon ay may pagkakaiba sa bawat eskuwelahan. Komunsulta lamang sa guro ng bata sa mga bagay na hindi maintindihan at kung may katanungan.

◎ Bago pumasok sa Elementarya
◎ Elementarya at Junior Hayskul sa Japan

1. Elementarya at Junior Hayskul sa Japan

2. Paraan tungkol sa pagpasok sa Paaralan pagdating dito sa Japan

3. Suporta sa Pag-aaral

◎ Pamumuhay sa Elementarya
◎ Pamumuhay sa Junior Hayskul
◎ Pagpasok sa Senior Hayskul
◎ Pagpapagamot at Konsultasyon

1.  Hospital sa Biglaang Pagkakasakit

2. Pagbabakuna

3. Klase ng Hapon, Pagbibigay ng Payo para sa mga taga ibang Bansa