Nilalaman > Junior Hayskul > 4.Pagpupulong para sa mga Magulang

4.Pagpupulong para sa mga Magulang

 

Pagmamasid ng Pag-aaral sa Klase
 May ilang pagkakataon na magpupunta ang mga magulang sa eskuwelahan para magmasid sa mga bata sa loob ng klase. Ang pagmamasid ng mga magulang ay ginaganap upang maranasan ng magulang ang ginagawa ng mga bata habang nasa eskuwelahan. Mayroong eskuwelahan na pumapayag na magpunta at magmasid kahit anong oras sa loob ng isang araw samantala ang iba ay ginaganap ng itinakdang araw. Maaaring magmasid habang ginaganap ang ibang gawain katulad ng Araw ng Paligsahan ng Laro at Paligsahan ng Kantahan. Ipinapa-alam sa mga Magulang kung kailan maaaring pumunta o magmasid.
Pagpupulong ng mga Magulang
 Ang mga Magulang ay magtitipon-tipon pagkatapos ng pagmamasid ng pag-aaral at pag-uusapan ang mga bagay na may kaugnayan sa klase, tungkol sa panlahatang gawain sa eskuwelahan. Paminsan-minsan, mayroon pagpupulong na ginaganap ng biglaan, halimbawa kapag may nangyaring hindi inaasahan.
Pagbisita ng Guro
 Mayroon din eskuwelahan na ang mga guro ay bumibisita sa bahay ng sariling estudyante upang makipagusap at magbigay-alam sa pamilya sa kalagayan ng bawat estudyante. Ang sariling Guro ay makikipagusap sa bawat pamilya sa itinalagang araw at oras.
Pansariling Pag-sangguni (Pamamahagi ng Pampaaralang Ulat)
 Ang nakuhang marka sa pag-aaral at tungkol sa ugali at asal ng bata sa eskuwelahan ay ipapaalam sa magulang sa bawat semestre. Tungkol sa takdang-aralin sa loob ng mahabang bakasyon at pagbibigay ng iba pang impormasyon sa katapusan ng semestre. Ang pag-sangguni ay gaganapin lamang depende sa semestre ng paaralan. (maagang ipinapadala ang paalalang ito)
Pag-sangguni ng Estudyante, Magulang at Guro
 Ang mga estudyante na nasa ikatlong grado, mga magulang at sariling guro ay magpupulong upang pag-usapan ang susunod na paraan pagkatapos ng graduation. Ang semestre ng eskuwelahan ay may pagkakaiba sa bawat eskuwelahan subalit ang pagsangguni ay pangkaraniwang ginaganap sa pagitan ng ika 2 at ika 3 semestre. Habang sumasangguni, ang guro ay makikinig sa layunin ng estudyante at sa palagay ng magulang. Magbibigay ng payo tungkol sa Akademya upang maabot ang layunin para sa kinabukasan. Importante na makipagusap mabuti sa sariling guro tungkol sa nais na maging desisyon. Ang napiling layunin ng estudyante ang pinaka-importanteng bagay para sa kinabukasan ng bata, kaya kinakailangan na ang tamang hakbang. Ang pagbibigay alam tungkol sa araw ng pag-sangguni tungkol sa Akademya ay itatakda ng eskuwelahan at ipapaalam sa mga magulang sa araw ng pagpupulong. Siguraduhin lamang na dumalo. At, kung kinakailangan ng tagapagsalin ng sariling wika para sa estudyante, para sa Magulang at Guro sa araw ng pagpupulong, siguraduhin lamang na ipaalam sa eskuwelahan.
Pagpupulong ng mga Magulang ng estudyante na papasok sa unang grado
 Ang pagpupulong na ito ay ginaganap ng Pebrero para sa mga magulang ng bata na papasok ng 1st year eskuwelahan sa darating na Abril. Ang mga sumusunod na bagay ay ipapaliwanag ng Awtoridad ng Eskuwelahan: patakaran ng eskuwelahan, mga dapat pag-aralan bago pumasok ng eskuwelahan, ugali at asal sa eskuwelahan, patakaran ng seguro(insurance) para sa katiwasayan ng eskuwelahan, mga lugar kung saan maaaring bumili ng uniporme, bag, uniporme sa PE, at iba pa. Ang nilalaman ng pagpupulong ay depende sa bawat eskuwelahan. Mayroon eskuwelahan na pinadadalo ang nagtitinda ng mga gamit sa pag-aaral sa araw na ito. Ang pagpupulong na ito ay napaka-importante para sa mga batang papasok ng Junior Hayskul. Siguraduhin lamang na dumalo. Siguraduhin lamang na tumawag sa eskuwelahan kung hindi makakapunta sa pagpupulong na ito. At, kung kinakailangan ng Tagapagsalin (interpreter) ng Sariling Wika, ipaalam lamang sa eskuwelahan.
Mga Gawain ng Magulang at Guro (PTA)
 Ang Magulang at Guro ay magsasagawa ng ibat-ibang gawain upang mapatibay at mapabuti ang relasyon ng bawat isa.

Parents and guardians' meeting