Nilalaman > Junior Hayskul > 7.Mga Gawain ng Klab (Bukatsudo)

7. Mga Gawain ng Klab (Bukatsudo)

 Ang lahat ng estudyante sa junior hayskul ay kailangan sumapi sa mga Gawain ng Klab. Ang gawain at pagsasanay sa klab ay ginaganap pagkatapos ng klase o araw na walang pasok. Ang mga gawain sa klab ay mahalagang karanasan para sa mga estudyante. Sasapi sila sa mga interesado nilang gawain kasama ang mga estudyante na nasa ikalawa at ikatlong grado. Depende sa eskuwelahan ang mga gawain ng Klab subalit karamihan sa eskuwelahan ay may mga gawain ng klab na nakasulat sa ibaba:

Halimbawa ng mga gawain ng klab

<Klab ng Isport>
Baseball(lalaki lamang), Soccer(lalaki lamang), Softball(babae lamang)、Volleyball, Tennis, Basketball, Table Tennis, Gymnastic, Kendo, Judo, Swimming, Sprint, at iba pa.

Kendo club
Kendo Klab

<Klab ng Kultura>
Banda ng Musika, Sining, Agham, Literatura, at iba pa.

Brass band clubBanda ng Musika Klab

 

  •  Depende sa gawain ng klab, kinakailangan na maghatid sundo sa mga bata Sa lugar na gaganapin ang labanan.
  •  Depende sa gawain ng klab, maaaring hilingin na bumili ng uniporme at mga bagay na kailangan sa klab.

 Ang paligsahan sa buong lunsod ng Yamagata (lahat ng eskuwelahan ng lunsod ng Yamagata) ay ginaganap sa buwan ng Hunyo ng karamihan ng Klab ng Isport. Ang mga nanalo ay maaaring lumahok sa paligsahan na panglalawigan, at sa pambansang paligsahan. Ang klab ng Kultura ay may pagkakataon na maglahad ng kanilang gawain sa paligsahan ng kantahan, pampaaralang ulat at iba pang gawain. Ang mga magulang ay iniimbitahan na manood ng mga paligsahan, pam paaralang ulat at iba pang pagtatanghal ng ibat ibang klab.