Nilalaman > Bago pumasok sa Elementarya > 6.Pagpupulong ng Magulang ng mga bagong                      Estudyante

6. Pagpupulong ng Magulang ng mga bagong Estudyante

 Ang pagpupulong na ito ay ginaganap tuwing Pebrero para sa mga magulang ng mga bata na papasok sa eskuwelahan ng Abril. Para sa mga estudyante na papasok sa elementaryang, ang pagpupulong na ito ay napaka-importante para makakuha ng impormasyon. Ang mga sumusunod ay ipapaliwanag ng mga personnel at guro ng eskuwelahan.Patakaran ng eskuwelahan, mga dapat pag-aralan bago magpasukan, ugali sa eskuwelahan, patakaran ng seguro (insurance) ng asosasyon na damayan kapag may nangyaring aksidente sa labas ng eskuwelahan, patakaran ng garantiya ng Pambansang Ahensya para sa progreso ng Isport at kalusugan. Eleksiyon para sa miyembro ng PTA.
 Ang nilalaman ng pagpupulong ay may pagkakaiba depende sa bawat eskuwelahan. Mayroon eskuwelahan na nagtatatag na tipunin ang mga magulang na nakatira sa parehong distrito at sunduin ang mga bata hanggang makauwi ng bahay. Sa pagpupulong na ito nagbibigay ng Porm para maka-order ng mga gamit ng eskuwelahan, uniporme ng PE at uniporme na gagamitin sa pagkain ng tanghalian sa eskuwelahan. Ipapaalam din ng eskuwelahan kung saang tindahan nabibili ang mga kagamitang ito. Siguraduhin lamang na tumawag sa eskuwelahan kung hindi makakapunta sa araw ng pagpupulong. At ipaalam lamang sa eskuwelahan kung kinakailangan ang tagapagsalin ng sariling wika (interpreter) sa araw ng pagpupulong.