Nilalaman > Junior Hayskul > 5.Araling-bahay habang Bakasyon

5. Araling-bahay habang Bakasyon

Bakasyon sa Tag-init (Katapusan ng Hulyo hanggang katapusan ng Agosto)

 Ito ang pinakamahabang bakasyon sa loob ng isang taon.
 Ang mahabang bakasyong ito ay malaking pagkakataon upang makaranas ng ibat-ibang bagay sa iyong kapaligiran.
 Ang Gawain sa Klab at pagpupulong sa pag-aaral ay ginaganap sa panahong ito.

【Aralin Bahay】
 Bago mag-bakasyon, magbibigay ng rebisyon na aralin bahay sa loob ng kurikulum ng bawat asignatura.
 Maaaring mapabilang sa aralin bahay ang Gawain katulad ng pag-guhit ng larawan o gumawa ng pagsusuri ng bagay na ngangailangan ng mahabang oras at maingat na pagsusuri.

Homework during Vacations

Katapusan ng Taon- Bakasyon sa Tag-lamig (Katapusan ng Disyembre hanggang Umpisa ng Enero)

 Kabilang sa bakasyong ito ang panahon ng Bagong Taon, na ang mga estudyanye ay kailangang tumulong sa gawaing bahay katulad ng paglilinis at pagbisita sa mga kamag-anak.

【Aralin-Bahay】
 Bago mag-bakasyon, magbibigay ng aralin-bahay na pagbalik-tanaw sa loob ng kurikulum ng bawat asignatura.
 Kabilang rin sa Aralin-Bahay ang pagsulat ng KAKIZOME.(Pagsusulat para sa Bagong Taon)

Bakasyon sa Tag-sibol (Katapusan ng Marso hanggang umpisa ng Abril)

 Ang bakasyon ito ay sa pagitan ng katapusan ng taon at pasukan ng susunod na taon.
 Sa bakasyon ito kinakailangan mag-balik-tanaw sa mga pinag-aralan ng buong taon at paghahanda para sa darating na pasukan. Ang Seremonya ng Pagpapaalam sa mga guro na aalis sa eskuwelahan ay gaganapin sa katapusan ng Marso o umpisa ng Abril. Ang bawat isa (guro at estudyante) ay inaasahang dumalo.

【Aralin-Bahay】
 Ang aralin-bahay ay pagbabalik-tanaw sa mga pinag-aralan ng buong taon na ibibigay sa loob ng kurikulum ng bawat asignatura.

※ Ang mga nasa ikatlong grado ay may karagdagang araling-bahay upang makatulong sa pag hahanda sa darating na eksaminasyon para makapasok sa Senior Hayskul at inaasahang lumahok sa mga pagpupulong ng pag-aaral.

Homework during Vacations