Nilalaman > Pagpapagamot at Konsultasyon > 2.Pagbabakuna

2. Pagbabakuna

Pagbabakuna

 Ang pagbabakuna ay paraan ng pagbigay-lunas ng sakit sa loob ng katawan sa pamamagitan ng iniksiyon. Ang bakuna ay tumutulong sa katawan upang panlaban sa sakit. Paraan na pagbibigay sa malusog na katawan ng malakas na mikrobyo upang magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang nakakahawang sakit.Ang likas na panlaban sa sakit ay nawawala pagkalipas ng 12 buwan pagkapanganak ng bata .
 Sa gayong dahilan、kinakailangan para sa mga sanggol na magsagawa ng sariling paraan upang mapaglabanan ang sakit. At nakakatulong dito ang bakuna Ang paraan ng Pagbabakuna ay may pagkakaiba sa bawat bansa, kaya kinakailangan na bigyan ng pagkakataon na alamin ang mga pamamaraan sa Japan tungkol dito.

Pamamaraan ng Pagbabakuna

【Bago magpabakuna】

 Importante na nasa mabuting kalusugan bago tumanggap ng bakuna.Bigyan ng pansin ang kalusugan at kalagayan ng katawan. Tumawag lamang sa doctor o Institusyon ng Kalusugan sa Munisipyo kapag mayroong alalahanin.

 1.  Sa umaga ng araw ng bakuna, siguraduhin na ang bata ay nasa mabuting kondisyon at tamang kalusugan.
 2.  Importante na maunawaan kung bakit kinakailangan ang pagbabakuna at maaaring maging epekto pagkatapos bakunahan.
   Iba iba ang magiging epekto sa katawan ng tao at iba-iba ang mikrobyo. Makakaranas ng ibat-ibang klase ng epekto ang bawat isa. Ang mabuting gawin ay patignan ang iyong anak sa nakasanayang pagamutan na kung saan alam ang kasaysayan ng mga sakit ng iyong anak.
 3.  Siguraduhin na dalhin ang “boshitechou” (Rekord ng bata pang-medikal), na nakasulat din ang mga ginanap na bakuna ng bata.
 4.  Ang kasulatan ng Pagsusuri ay importanteng kasulatan para sa doctor bago gawin ang pagbabakuna sa bata.Siguraduhin na sagutin ng tama ang mga katanungan sa porm (mga pangyayari, at mabuting kaalaman). Kapag wala kang porm ng pagsusuri bago magpa- bakuna, sagutin ang porm ng pagpapaliwanag tungkol sa pagbabakuna na nasa Institusyon ng Pagamutan.
 5.  Kinakailangan na ang magdadala sa bata na magpapabakuna ay nakakaalam ng pangkaraniwang kondisyon ng bata.
Pagkatapos ng Bakuna
 1.  Pagkatapos saksakan ng bakuna ang bata, tignan ang kalagayan sa loob ng 30 minuto sa lugar kung saan tumanggap ng bakuna o kung saan maaaring sumangguni agad sa doctor tungkol dito.
 2.  Tignan ang bata ng buong araw upang masiguro na walang masamang epekto ang bakuna sa bata.
 3.  Maaaring maligo ang bata subalit siguraduhin na huwag kuskusin ang lugar na sinaksakan ng bakuna.
 4.  Iwasan ang labis na pagkilos ng katawan sa isang araw pagkatapos tumanggap ng bakuna.

 BOSHITECHOU (Libreta na kung saan naka-rekord ang medikal na pagsusuri ng bata)

 1. Mga ipinanganak sa Lunsod ng Yamagata
   Kapag nakatanggap ng BOSHITECHOU, makakatanggap ng dagdag na libreta na mayroon kupon para pagbabakuna at Porm ng pagsusuri bago magpabakuna. Itago ito sa maayos na lugar at siguraduhin na makatanggap ang bata ng bakuna sa itinakdang petsa.
   Ang BOSHITECHOU ay nakasulat sa Ingles、Korea、Intsik,Tagalog,Indonesian,Portugal at Kastila.(Ang karagdagan libreta ay nakasulat sa lengguwahe ng hapon lamang.)
 2. Sa mga taong bagong lipat sa Lunsod ng Yamagata
   Sumangguni lamang sa Dibisyon ng Kalusugan sa Munisipyo ng Yamagata o sa Institusyon ng Kalusugan upang tumanggap ng kinakailangan na kupon para sa pagbabakuna at porm ng pagsusuri bago magpabakuna.

Mga Klase ng Bakuna at Edad na nararapat tumanggap ng Bakuna

 Ang Pagbabakuna ay hinahati ng dalawang malaking klase: “Takdang Panahon na Bakuna” (Iniuutos ng Batas) at “Kusang Loob na Bakuna” (Hindi iniuutos ng Batas). Ang nilalaman ng “Kusang loob na Bakuna” ay bakuna para sa beke, bulutong tubig, mininghitis (Hib)、at pana-panahon trangkaso, ang lahat na bakunang ito ay sariling bayad. Sa may gustong tumanggap ng “Kusang koob na Bakuna”, ang mga bakunang ito ay ipinapasya kung kalian dapat gawin , sumangguni lamang sa doktor na namamahala sa pagbabakuna.
 Kung nararapat mag-pabakuna at kung kailan nararapat ganapin ang pag-babakuna. Gamitin lamang ang Kupon ng Pagbabakuna na tinanggap (takdang bilang, walang bayad) ang mga bata na “kasakop ang edad” at “Batay sa Panahon ng Bakuna” na nakasulat sa talaan sa ibaba. Ang mga bakuna na iniuutos tanggapin ay walang bayad, subalit kapag ang bakuna ay ginanggap ng lagpas sa edad na nakasulat sa talaan sa ibaba ay babayaran. Batay sa talaan na nakasulat sa BOSHITECHOU at kalagayan ng bata at itinakdang araw ng pagbabakuna, panatilihin lamang ang “Batay na Panahon ng Pagbabakuna”, “Ilang Beses”, at “Pagitan ng bawat Bakuna”. Sumangguni lamang sa Dibisyon ng Kalusugan sa Munisipyo ng Yamagata o Institusyon ng Kalusugan para sa iba pang detalye.

Klase ng Bakuna
Takdang Panahon

Edad ng BataPanahon ng PagbabakunaIlang BesesPagitan ng Bawat BakunaParaan
Polio (Matinding Pamamaga ng Utak sa buto) 1beses3 buwan hanggang 7.5 taong gulangld 3 buwan hanggang  1taon gulang 3 beses Mahigit 20 araw Pang isa
Polio (Matinding Pamamaga ng Utak sa buto) 1beses Karagdagan Hanggang  7.5 taong gulang Pagkatapos ng nakatakdang 3 beses na bakuna , 1taon hanggang 1.5 taon 1 beses  
BCG (tuberculosis) Mula nang ipanganak hanggang 1 taong gulang 5 buwan hanggang 8 na buwan 1beses -
Pinagsama(Tuspirina、Diphtheria, Tetano) 1beses3 buwan hanggang 7.5 taong gulang3 buwan hanggang 1taon gulang 3 beses3-8 linggo
Pinagsama(Tuspirina, Diphtheria, Tetano)KaragdaganHanggang 7.5 taong gulangPagkatapos ng nakatakdang 3 beses na bakuna, 1taon hanggang 1.5taon 1 beses -
Tigdas, Alemanyang Tigdas ika 1beses1-2 taong gulangSa Madaling panahon ng Edad ng Pagbabakuna 1 beses -
Tigdas, Alemanyang Tigdas ika 2 beses5-7 taong gulangTamang taon na nakasulat 1 beses -
Nihon Noen ika 1beses6 buwan hanggang 7.5 taon3 taon gulang 2 beses1-4 linggo
Nihon Noen KaragdaganHanggang 7.5 taon gulang4 taon (Halos 1 taon pagkatapos makumpleto ang 1 beses -
Nihon Noen ika 2beses9-mababa sa 13 taong gulang 9-10 taong gulang 1 beses -
Pinagsama (Diphtheria, Tetano)11-mababa sa 13 taong gulang11-12 taong gulang 1 beses -

 *Ang Lunsod ng Yamagata ay nagsisikap na isa-ayos batay sa Pambansang Patakaran, paglalaan ng tulong sa pambayad meninghitis (Hib) at niyumonya ng pedyatria, na mga “kusang loob na Bakuna”. Sumangguni lamang sa sariling doctor tungkol sa panahon ng pagbabakuna.

Lugar kung saan maaaring mag-pabakuna

 Upang makatanggap ng Bakuna, magpareserba sa “ Piniling Organisasyon ng Pagamutan para magpabakuna sa Lunsod ng Yamagata”. Tungkol sa listahan ng mga piniling Institusyon ng Pagamutan, siyasatin lamang ang website ng Yamagata City.(salitang Hapon lamang). Para sa iba pang impormasyon, magtanong lamang sa Dibisyon ng Kalusugan sa Munisipyo sa Lunsod ng Yamagata. Kung nag-aalala sa pagsasalita ng Hapon, sumangguni lamang sa “Palingkuran para sa Para sa iba pang detalye, maaaring tignan sa website ng Yamagata City” (tignan ang mag sumusunod na pahina).

予防接種

Para sa Karagdagang Katanungan

 • Dibisyon ng Kalusugan sa Munisipyo ng Lunsod ng Yamagata
  TEL 023-641-1212 (ext 374~375) FAX 023-624-8399
  Bukas Lunes~Biyernes: 8:30 to 17:00
 • Institusyon ng Kalusugan sa Lunsod ng Yamagata (Kajo Central 4F)
  Direksiyon: Jonan-machi 1-16-1, Yamagata City
  TEL 023-647-2280 FAX 023-647-2281
  Bukas Martes ~ Linggo: 9:30 to 18:00
  Sarado: Lunes, Bakasyon, Katapusan ng Taon.
  Sarado nang martes kapag ang araw ng lunes ay holiday o walang pasok kapalit ng araw na may pasok.
霞城セントラル地図