Nilalaman > Pamumuhay sa Elementarya > 5.Paligsahan sa Paglangoy, Paligsahan sa Laro, Klase ng Ski, Class Recital

5.Paligsahan sa Paglangoy, Paligsahan sa Laro, Klase ng Ski, Class Recital

Paligsahan ng Paglangoy(Huling klase sa pag langoy ng taong ito)

 May pagkakaiba ang tawag sa gawaing ito depende sa eskuwelahan. Sa katapusan ng Agosto, ang lahat ng klase ay magpapakita ng resulta ng paglangoy sa buong eskuwelahan sa palanguyan ng paaralan. Mayroon eskuwelahan na isinasagawa ito ng parehong araw sa lahat ng klase subalit ang ibang eskuwelahan ay nagtatakda ng araw. Ang bawat grade ay may ibat-ibang uri ng paligsahan. Magsisikap ang mga estudyante upang magkaroon ng mas magandang rekord.

Bagay na kailangan
Gamit sa paglangoy (Damit pampaligo, sombrero sa paglangoy, tuwalya, goggles na panglangoy)
Iba pa
Magpapadala ng sulat sa magulang.
Magdala ng payong, sombrero at tuwalya kapag manonood ng paligsahan. Ang lugar sa tabi ng palanguyan ay madulas at mainit dahil sa tapat ng araw. Ipinapayo na magsuot ng sandal o maglakad ng nakapaa. Hindi pinahihintulutan na mag-suot ng sapatos sa lugar na ito.

Swimming Competition

Paligsahan ng Laro

 Ang araw ng Paligsahan ay ginaganap sa panahon ng tag-sibol o tag-lagas sa grawnd ng eskuwelahan. Lalahok ang lahat ng estudyante sa araw na ito na gaganapin ng buong araw (8:00~15:00). Bibigyan ng puntos ang mga nanalo sa ibat-ibang paligsahan na hinahati ng bawat klase, bawat tao o grupo. Bibigyan din ng puntos ang mga nagsusuportang grupo. Ang mga estudyante ay hinahati sa dalawang grupo na pula at puti. Magtutulungan ang bawat isa at kasali sa paligsahan. Ang mga estudyante na nasa mataas na grado ay maraming responsibilidad, kasama na ang paghahanda, pangangasiwa at paglilinis at pagliligpit pagkatapos ng gawaing ito.

 Basahin lamang ang sulat galing sa eskuwelahan.
 Mga halimbawa:

Kagamitan:
 • Damit na pang-isport ayon sa eskuwelahan
 • Puti at Pulang Sombrero at(hachimaki) puti at pulang panali sa ulo
 • Gamit na kailangan sa masayang pagsuporta
 • Baon na pagkain, Pansapin para upuan, Inumin
 • Panyo , tisyu peyper

 Mayroon din ginaganap na paligsahan ng laro sa ibat-ibang distrito. Itinatatag ito ng bawat distrito at hindi ng eskuwelahan. Ang mga bata na may sapat na edad at mag- kakapitbahay na nakatira sa parehong distrito ay maaaring lumahok sa paligsahang ito upang paunlarin ang pakikipag-kaibigan sa distrito ng eskuwelahan at mga kapit- bahay.

運動会

Klase ng Ski

 Depende sa eskuwelahan kung anong grado ang lalahok. Ang klaseng ito ay ginaganap upang magsaya sa likas na kapaligiran ng bundok na nalalatagan ng niyebe at kung paano magpadulas ng walang disgrasya. Ang layunin ng gawaing ito ay upang mapabuti ang kakayahan sa pagpapadulas ng bawat bata at upang matuto sa pagkilos ng grupo, tamang asal sa talibis (slope) ng ski, at pagsunod sa mga patakaran.

 Ilan sa mga eskuwelahan, ang mga bata na nasa grade 1 at 2 ay pupunta sa Sentro ng Kalikasan para sa mga Bata sa Yamagata (Yamagata Shonen Shizen No Ie) at magpapadulas na gamit ang sori.

 Basahin lamang ang sulat galing sa eskuwelahan.
 Mga halimbawa

Kagamitan:
 • Ski
 • Bota na pang-Ski
 • Stik na pang-Ski
 • Goggles pang-ski
Damit

Ang temperatura sa itaas ng bundok ay -0℃.
Magsuot ng ilang patong na damit para huwag ginawin:

 • Damit na pang Ski
 • Sombrero
 • Guwantes (Gawa sa nylon na hindi tinatagusan ng tubig.)
 • Tuwalya na pamunas ng pawis sa likod
 • Maskara o pampainit ng leeg upang maiwasan na ginawin o malamigan kapag masama ang panahon.

Ski Class

Pag-uulat ng mga Klase sa Bawat Baitang

 Ang tawag sa gawaing ito ay depende sa bawat eskuwelahan. Pagkakataon ito upang ipakita ang resulta ng pang-araw araw na pag-aaral at upang malaman ang kakayahan ng isat-isa. Magpapadala ng sulat para sa mga magulang. Ang pag-uulat ay ginaganap sa gym ng paaralan o kaya sa silid-aralan. At ang eksibisyon ay maaaring ganapin sa koridor ng eskuwelahan.

Study Report