Nilalaman > Pagpapagamot at Konsultasyon > 1.Hospital sa Biglaang Pagkakasakit

1. Hospital sa Biglaang Pagkakasakit

 Malaking pag-aalala para sa mga magulang kapag nagkasakit ang bata sa araw ng walang pasok at sa gabi. Dahil sa mga ganitong pangyayari, ang Asosasyon ng Doktor at Asosasyon ng Dentista sa Lunsod ng Yamagata ay nagtakda ng araw at oras upang magbigay ng medical check-up sa pagkakasakit sa araw ng walang pasok at sa Gabi, at Klinika ng Ngipin sa unang palapag na Pulungan ng mga Manggagamot sa Lunsod ng Yamagata (Yamagata-shi Ishi Kaikan).

Klinika sa Gabi at Araw na walang pasok

 Ang klinika sa Gabi/Araw na walang pasok ay para sa biglaang pagkakasakit sa Gabi pagkatapos ng pangkaraniwang oras ng trabaho at araw ng walang pasok. Maaari ding komunsulta sa telepono sa oras na bukas ang klinika. Ang doktor ng Pediatrics ay laging naroroon.

Direksiyon Klinika ng Yamagata sa Gabi at Walang pasok
Kasumi-cho 2-9-39, Yamagata City
TEL 023-635-9955
Bukas Linggo, Pambansang Bakasyon, Disyembre 31 hanggang Enero 3
9:00 ~ 11:45 & 13:30 ~ 17:00
Para sa gabi:
Araw araw
Internal Medicine: 19:00 – 23:00           Pediatrics: 19:30 – 22:30
Kaugnay na Departamento Kapag Bakasyon: Internal (Naika), Pediatrics, Siruhano
(2 doktor: Panloob/Siruhano (1), Pediatrics (1))
Kapag Gabi: Internal(Naika), Pediatrics
(2 doktor: Internal(1), Pediatrics (1))

 Paradahan: Gamitin lamang ang paradahan ng Medikal Senter ng Lunsod ng Yamagata, makakatanggap ng garantiya ng paradahan. Kapag puno ang paradahan dito, maaari din gamitin ang Paradahan ng Kasumi Yamagata. Gayon pa man, Ang Paradahan ng Kasumi Yamagata ay bukas lamang hanggang alas 10 ng gabi, tandaan ang mga bagay na ito kapag gagamitin ang paradahan.

Holiday clinic

Bukas na Klinika ng Ngipin kapag walang pasok

 Komunsulta sa Dentista kapag sumakit ang ngipin sa araw ng bakasyon o walang pasok. Maaari din komunsulta sa telepono ng klinika.

Direksiyon Klinika ng Yamagata sa Gabi at Araw na Walang Pasok
Kasumi-cho 2-9-39, Yamagata City
TEL 023-629-9988
Bukas Linggo, Pambansang Bakasyon, Disyembre 31 hanggang Enero 3  
Ang tanggapan ay simula 10 ~ 12 ng umaga hanggang 1:30 ~ 3:30 ng hapon.

 Paradahan: Gamitin lamang ang paradahan ng Medikal Senter ng Lunsod ng Yamagata. Kapag puno ang paradahan dito, maaari din gamitin ang paradahan ng Kasumi Yamagata. Magbibigay ng garantiya ng paradahan ang Medikal Senter.

Mga bukas na Ospital sa araw ng Bakasyon at biglaang pagkakasakit sa Gabi  (Istasyon ng Bumbero)

 Kapag hindi mo alam kung saang ospital bukas sa araw ng bakasyon o biglaang pagkakasakit sa gabi, tumawag lamang sa Istasyon ng Bumbero.

TEL:023-631-7218

Pagkonsulta sa Telepono tungkol sa Biglaang pagkakasakit ng Bata (Pediatrics)

 Sa Lalawigan ng Yamagata, kung sakali na biglaang nagkasakit ang bata katulad ng mataas na lagnat at pagtatae, may propesyonal na nars na pwedeng makausap o konsultahin sa telepono kung saan pwedeng magpagamot o eksamin at humingi ng payo kung ano ang nararapat gawin sa maysakit sa bahay.

TEL#8000 (para sa push button o cell phones)
023-633-0299 (para sa rotary phones o PHS phones)
Oras7pm.hanggang 10pm.(araw-araw)
Maaaring SumangguniMga bata na may edad pababa 15 taon at pamilya na nakatira sa Lalawigan ng Yamagata.
LengguwaheSalitang Hapon lamang